Forside    Produkter    Support    Webmail    Kontakt   Supporttelefon: 91 560 600  

 

 
 Samhandelsbetingelser

 
Team Nethosting leverer serverplads, access, markedsføring og udvikling til/af World Wide Web services på Internet. Team Nethosting har såvel juridiske som etiske regler, der skal overholdes i forbindelse med brugen af disse services.

Team Nethosting's generelle politik er at være leverandør i forbindelse med præsentation af informationer via Internet. Team Nethosting's etiske regler er specificeret herunder.

Team Nethosting forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en kundes adgang til enhver service leveret af Team Nethosting, hvis vi finder, at denne er blevet misbrugt.


Betingelser omkring brugen af services: 
 
Kommerciel reklame via e-mail:

Uopfordret kommerciel reklame er ikke tilladt via e-mail, og vil sandsynligvis resultere i suspension eller opsigelse.

Kommerciel reklame er ikke velkommen i de fleste Usenet diskussionsgrupper og e-mail mailinglister. Upassende udsending kan resultere i suspension eller opsigelse af services leveret af Team Nethosting. Se i nyhedsgruppens eller mailinglistens vedtægter om reklame er tilladt. 'Spamming,' eller udsendelser af beskeder til mange forskellige off-topic nyhedsgrupper er uetisk og vil blive behandlet derefter.

At sende en besked, især en reklame, til mere end fem eller seks modtagere, er i sig selv spamming, medmindre disse individuelt har bedt om at blive tilføjet en mailingliste med emnet. E-mail er et person-til-person medie, ikke et massemedie.

Kunden gøres opmærksom på, at kunden ved at downloade materiale fra Internettet, eller ved åbningen af programmer i modtaget e-post, løber en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Team Nethosting har ikke indflydelse på disse forhold og kan således ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf.

Kunden er opmærksom på, at Team Nethosting ikke har muligheder for og ikke påtager sig at kontrollere kundens anvendelse af de ressourcer, der stilles til kundens rådighed ved indgåelsen af lejeaftalen. Herunder hvilke informationer der stilles til rådighed af eller for kunden via e-post, i nyhedsgrupper, chat grupper eller på kundens hjemmesider, eventuelt via links og derfor bærer kunden det fulde ansvar.

Kunden gøres endvidere opmærksom på, at brug uden samtykke af kunstneriske og litterære værker og andre ophavsretsbeskyttede værker - ved eksempelvis distribution eller downloading - vil være en krænkelse af rettighedshaveres ophavsrettigheder. Det er således kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere.

Når kunden via Team Nethosting`s netværk og servere har forbindelse til tredjemand, f.eks. i forbindelse med handel på Internettet eller ved erhvervelse af andre netydelser end de mellem kunden og Team Nethosting aftalte, har Team Nethosting intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende.

Uautoriseret brug af andre folks konti eller computere:
Team Nethosting vil reagere stærkt overfor nogen, der måtte bruge eller forsøge at bruge en Internet konto eller computer uden ejerens autorisation. Disse forsøg inkluderer 'Internet scamming' (at narre andre folk til at oplyse deres password), tyveri af password, scanning af mulige sikkerhedshuller osv.

Enhver uautoriseret brug af konti eller computere af Team Nethosting´s kunder, uanset om det er angreb på konti eller computer hos Team Nethosting eller tredjemand, vil betyde indgreb mod angriberen/misbrugeren. Mulige indgreb inkluderer advarsel, suspension eller opsigelse af konto og sagsøgning, afhængig af angrebets alvor.

 
Misbrug af trafik m.m.


Team Nethosting's kunder har den fordel, at der ikke betales for trafik til deres websites. Det er derfor ikke tilladt at have nogen form for pornografisk eller sex relateret materiale liggende på vore servere, selvom det skulle være lovligt. Ej heller sider der er baseret på, eller i overvejende grad består af links til sådanne sider. – med mindre det på forhånd er godkendt skriftligt af Team Nethosting. Ønskes fil arkiver til fri download kan dette arrangeres i samarbejde med Team Nethosting. Det er således ikke tilladt at have store fil arkiver, herunder shareware, og liggende til fri download. Ej heller at have filer liggende hvor til der linkes fra eksterne sider.

Enhver kunde, der overtræder Team Nethosting´s betingelser for misbrug af diskplads/trafik, vil blive pålagt de derved forbundne omkostninger. Aktiviteter, der bruger mere end 20 % af systemresurserne, vil får en advarsel - og i grove tilfælde, få deres konto opsagt uden varsel.

Team Nethosting forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.


Betalingsbetingelser

Alle services installeres efter vore betalingsbetingelser - 14 dage netto kontant. Installationsgebyrer opkræves for alle nye konti eller væsentlige ændringer og kan ikke refunderes. Team Nethosting forbeholder sig ret til at ændre priserne til enhver tid. Kunden er ansvarlig for, at der betales for en service, fra denne er etableret og til den er opsagt skriftligt i henhold til opsigelse vilkårene nævnt i nærværende betingelser. Alle betalinger skal ske i danske kroner, med mindre andet er aftalt.
Abonnementer der lukkes pga. manglende betaling vil blive pålagt et genåbningsgebyr på kr. 125,00


Erstatningsansvar


Kunden har med de nedenfor anførte begrænsninger ret til erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Team Nethosting eller nogen, som Team Nethosting har ansvaret for.

Team Nethosting er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Team Nethosting har forsømt at begrænse ulemperne herved.

Team Nethosting er aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at Internet tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes, tab som følge af tab af personlige data og installeret software mv.

Det påhviler derfor kunden selv at foretage backup af de lagrede data, dette også selvom Team Nethosting
foretager daglig backup af det givende abonnement eller service. Team Nethosting kan derfor aldrig stilles til ansvar for tab af data, programmer, databaser mv. der er lageret på Team Nethosting`s servere eller netværk.

Særlige forhold vedr. backupaftaler og webbackup

Team Nethosting er ikke erstatningsansvarlig for datasikkerhed vedrørende back-upaftaler. Team Nethosting opfordrer kunden til selv at foretage jævnlige tests af backuppen for at se om denne er funktionsdygtig. Team Nethosting kan derfor aldrig stilles til ansvar for tab af data.

Særlige forhold for serverpark og serverleje

Team Nethosting holder hvis kunde har en vedligeholdelsesaftale  kundens server opdateret med sikkerhedspatches til brug for kontrol af hackerangreb, virus og lign. Team Nethosting påtager sig ej heller i forbindelse med servere, ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer.

Team Nethosting's arbejde i forbindelse med kundens anmodning om afhjælpning af serverproblemer på dedikerede servere, afregnes efter fast timetakst. Uanset om serverproblemer løses er kunden forpligtet til at honorere Team Nethosting for det antal arbejdstimer der måtte være anvendt.

Team Nethosting er ikke ansvarlig for evt. tab af data, som måtte opstå i forbindelse med Team Nethosting's arbejde på kundens server i forbindelse med afhjælpning af serverproblemer som kunden har tilkaldt Team Nethosting til afklaring af.


Force majeure

Team Nethosting er aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelse eller den manglende udførelse skyldes forhold uden for Team Nethosting's kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke og lockout, herunder blandt Team Nethosting's egne medarbejdere, overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud (force majeure).


Opsigelse / Abonnement / Service

Team Nethosting forbeholder sig ret til at opsige en service til enhver tid. Alle gebyrer/lejeafgifter m.v., som er betalt forud for en opsigelse, vil blive forholdsmæssigt tilbagebetalt, hvis Team Nethosting benytter sin ret til opsigelse. Hvis opsigelsen skyldes, at kunden overtræder nærværende betingelser, vil der ikke ske nogen refundering. Enhver overtrædelse af betingelserne, som resulterer i ekstra omkostninger, vil blive pålagt kunden (f.eks. trafik, diskplads osv.). Kunder kan til enhver tid opsige en service med et varsel på 1 måned til udløbet af lejeperioden. Såfremt servicen ikke er opsagt skriftligt pr. brev eller email forlænges lejeperioden automatisk, med det antal måneder der er angivet ved bestillingen. Forlængelsen af abonnementet vil forfalde 30 dage før udløbet af den igangværende abonnementsperiode. Bemærk at der på alle abonnementer skal forelægge minimum 1 måneds forudbetalt leje.

Hvis kunden køber domæner hos Team Nethosting, har Team Nethosting ejendomsforbehold til de købte domæner indtil betaling fra kunden er sket, herunder evt. rykningsgebyr samt renter ved for sen indbetaling. Bestilling af domæne er bindende ved ordreafgivelse og kan derfor kun opsiges ved udløb året efter.

Lovlige formål

Team Nethosting forbeholder sig ret til at nægte service til enhver. Kunder kan kun bruge Team Nethosting's ydelser / services til lovlige formål. Dette inkluderer materiale som der er copyright på. Team Nethosting forbyder udtrykkeligt enhver at reklamere for, distribuere, opbevare, behandle eller på anden vis at håndtere uanstændigt, pornografisk, nazistisk eller satanistisk materiale ved hjælp af services leveret af Team Nethosting. Det er helt op til Team Nethosting`s ledelse at vurdere, om dette er tilfældet.


Betingelserne er sidst revideret den 1. august 2008.

 

 

 


 

 

 

© Team Nethosting ApS